Прозорість та відкритість діяльності закладу
Розклад дзвінків
08:00 - 08:40
08:50 - 09:30
10:00 - 10:40
10:50 - 11:30
11:40 - 12:20
12:30 - 13:10
13:30 - 14:10
14:15 - 14:55
15:05 - 15:45
15:50 - 16:30
Зараз
02:42:54
Жовтень, 21
Четверг
2021
1356059 / 264
Правові документи
Правові документи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 139 від 14.05.99
м.Київ

vd990514 vn139


Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітнього
навчального закладу Міністерства освіти України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти
N 277 ( v0277281-99 ) від 04.08.99 )З метою покращання організації науково-методичної інформації
та культурно-просвітницької роботи бібліотек загальноосвітніх
навчальних закладів, які підпорядковані Міністерству освіти
України, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про бібліотеку загальноосвітнього
навчального закладу Міністерства освіти України (додається).
2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про
бібліотеку загальноосвітньої школи, профтехучилища, затверджене
рішенням колегії Міністерства освіти України від 16.10.91 р.
N 8/77-р.
3. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерства освіти України привести діяльність бібліотек середніх
навчальних закладів відповідно до нового Положення про бібліотеку
загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти
України.
4. Надрукувати Положення про бібліотеку загальноосвітнього
навчального закладу в "Інформаційному збірнику Міносвіти України"
до початку нового 1999/2000 навчального року.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
управління гуманітарної освіти та виховання Лукашевича М.П.

Міністр В.О.Зайчук

Затверджено
наказом Міносвіти України
від 14 квітня 1999 р. N 139

Положення
про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу

1. Загальні положення

1.1. Бібліотека загальноосвітнього навчального закладу
(надалі - навчального закладу) є його обов'язковим структурним
підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне,
культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу
як в урочний, так і в позаурочний час. Свою діяльність організовує
спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи і
регламентуючої документації, що затверджується директором закладу.
1.2. Навчальний заклад забезпечує правові, організаційні,
фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування
бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення
фондів бібліотеки, гарантує їх цілісність, неподільність і
невідчуженість.
Приміщення, обладнання, майно бібліотеки утримується
навчальним закладом на безстроковому і безоплатному користуванні
та оперативному управлінні.
1.3. У своїй діяльності бібліотеки керуються Законом України
"Про освіту" ( 1060-12 ), Законом України "Про бібліотеки і
бібліотечну справу" ( 32/95-вр ) іншими законодавствами та
підзаконними нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
1.4. Бібліотека навчального закладу своєю діяльністю сприяє
реалізації державної політики у галузі освіти і культури;
дотримується принципів гуманізму і демократизму, пріоритету
загальнолюдських цінностей і моралі.
1.5. Дане Положення визначає рівень базисних вимог до
бібліотеки навчального закладу і підлягає конкретизації стосовно
профільних, регіональних, організаційних особливостей та змісту
роботи кожного конкретного навчального закладу.
1.6. Бібліотека доступна та безкоштовна для користувачів,
якими є вчителі, вихователі, учні, працівники навчального закладу,
батьки.
1.7. Бібліотека може надавати користувачам додаткові платні
послуги згідно з чинним законодавством.
1.8. Порядок доступу до бібліотечних фондів та іншої
бібліотечної інформації, перелік основних послуг і умови їх
надання визначаються правилами користування бібліотекою, які
затверджуються директором навчального закладу і складаються на
основі типових правил користування бібліотекою.

2. Основні завдання

2.1. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у
забезпеченні всіх напрямів навчально-виховного процесу конкретного
закладу у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог, у
самоосвіті.
2.2. Розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі
удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і
методів роботи. Введення в роботу бібліотеки новітніх технологій.
2.3. Формування в учнів вмінь та навичок бібліотечного
користувача, розкриття перед ними основних (модельних, базових)
функцій бібліотеки, з'ясування прав і обов'язків користувача,
вихованням поваги до правил користувача своєї і будь-якої
бібліотеки, популяризації бібліотечно-бібліографічних знань.
2.4. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої
особистості, свідомої свого громадського обов'язку, відкритої до
інтелектуального і творчого розвитку.
2.5. Всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної
майстерності вчителів, вихователів, батьків шляхом популяризації
педагогічної літератури і надання інформації про неї.
2.6. Бібліотечно-інформаційне забезпечення особистісних
потреб користувачів у дозвілевій діяльності, у профорієнтаційному
визначенні.
2.7. Виховання в учнів інформаційної культури - сталого
прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел, навичок
систематизації та особистої оцінки.
2.8. Координація діяльності бібліотеки з громадськими
організаціями, співпраця та взаємодія з освітянськими бібліотеками
та мережею бібліотек інших систем і відомств.

3. Зміст роботи

3.1. Формує універсальний, з врахуванням профілю,
бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання у навчальному
закладі, його інформаційним і виховним функціям, запитам та
інтересам користувачів, забезпечує його належне розміщення, облік
і зберігання. В нього включаються: довідково-енциклопедичні,
інформаційні видання з питань методики навчання, психології,
підручники, навчальні посібники і дидактичні матеріали, художня
література, періодичні видання, ноти, ізопродукція, кінодокументи,
компакт-диски (оптичні носії), картографічні матеріали, видання,
що вийшли друком як в Україні, так і за кордоном.
3.1.1. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік
основних і додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та
реєстрацію.
3.1.2. Систематично аналізує використання бібліотечного
фонду, веде роботу з його популяризації.
3.1.3. Обслуговує читачів у режимі абонементу та читального
залу.

3.2. Формує і веде довідково-бібліографічний апарат,
використовуючи традиційні і сучасні електронні носії інформації з
метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного
фонду.
3.2.1. Бере участь у створенні і використанні галузевих баз
даних.
3.2.2. За допомогою комунікативних мереж бібліотека відіграє
роль центрів інформації загальноукраїнських та світових баз даних.
3.2.3. Вивчає інформаційні потреби вчителів, вихователів,
учнів, батьків, здійснює диференційоване обслуговування читачів,
використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової і
масової роботи.

3.3. Засобами бібліотечної роботи популяризує книгу і
читання, підвищує престиж освіченості і культурності, виходячи як
з потреб суспільства, так і з природних прагнень особистості.
3.3.1. Складає і готує списки літератури на допомогу
навчально-виховній роботі закладу, виконує довідкову й
інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального
інформування.
3.3.2. Веде роботу з популяризації
бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів за допомогою
проведення бесід, організації книжкових виставок, оглядів, лекцій,
бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових
консультацій тощо.
3.3.3. Спільно з вчителями та громадськими організаціями
проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори,
диспути, ігри та інші масові заходи.
3.3.4. Організовує та бере участь у науково-пошуковій та
краєзнавчій роботі, що пов'язана з книгою, навчальним підручником
та іншою формою інформації.

3.4. В межах своєї діяльності бере участь у
навчально-виховному процесі в організації загальних, групових,
класних, масових заходах, виставках та оглядах, передбачених
планом роботи.

3.5. Координує і кооперує свою діяльність з бібліотеками
інших навчальних закладів, систем і відомств щодо спільних дій та
заходів в навчальній і дозвілевій діяльності.
3.5.1. Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних
фондів за допомогою внутрішнього книгообміну та міжбібліотечного
абонементу (МБА).
3.5.2. Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий досвід
бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.

4. Управління, структура та штати

4.1. Відкриття бібліотеки здійснюється за наявністю
відповідної матеріально-технічної, науково-методичної бази:
приміщення, початкового книжкового фонду (навчального),
книгосховища, абонементу, читального залу (кімнати), забезпечених
необхідним бібліотечним обладнанням, бібліотечною технікою,
комп'ютерами, охоронними і протипожежними засобами.
4.2. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для
робіт не передбачених завданнями бібліотеки.
4.3. Загальне керівництво, створення необхідних умов для
здійснення якісної та ефективної роботи, контроль за діяльністю
бібліотеки, прийом на роботу бібліотечних працівників здійснює
директор навчального закладу.
Бібліотека навчального закладу не є юридичною особою. Вона
може мати штамп, який містить в собі назву навчального закладу.
4.4. За організацію роботи бібліотеки, бібліотечних процесів
несе безпосередньо відповідальність завідуючий бібліотекою, який
підпорядковується директору навчального закладу, є членом
педагогічного колективу і входить до складу педагогічної ради
закладу.
4.5. Бібліотечні працівники підлягають атестації згідно з
чинним законодавством.
4.6. Бібліотечний працівник повинен мати спеціальну
бібліотечну або педагогічну освіту. Коло посадових обов'язків
бібліотечного працівника визначається на підставі посадових
інструкцій. Посадові оклади визначаються відповідно до діючих схем
в межах асигнувань, передбачених на заробітну плату, відповідно
кваліфікаційним вимогам.
4.7. Виконання робіт бібліотечним працівником, не
передбачених даним Положенням, оплачується додатково або
компенсується додатковими вихідними.
4.8. За домовленістю з директором і за наявності необхідної
освіти, відповідно до чинного законодавства, бібліотечний
працівник має право на педагогічне навантаження у школі:
викладання окремих предметів, ведення гуртків і факультетів.
4.9. Режим роботи бібліотеки встановлюється директором
навчального закладу відповідно до внутрішнього трудового
розпорядку з урахуванням змінності навчання. Один раз на місяць в
бібліотеці встановлюється санітарний день.
4.10. Щоденно дві години робочого дня виділяється на
виконання внутрішньої бібліотечної роботи.
4.11. Бібліотечний працівник забезпечує облік, зберігання і
використання всіх одиниць фонду згідно з відповідними
інструктивними матеріалами Міністерства освіти України і
Міністерства культури та мистецтв України, несе відповідальність
за зберігання фонду згідно з чинним законодавством.
4.12. Бібліотека працює згідно з планом роботи, затвердженим
директором навчального закладу, який є складовою частиною плану
навчально-виховної роботи закладу. Річний звіт бібліотеки є
складовою частиною річного звіту закладу.
4.13. Придбання документів й інші витрати на утримання
бібліотеки передбачаються за рахунок коштів закладу відповідно до
встановлених нормативів. Використовуються також і цільові вклади
(дотації місцевих органів, спонсорів, громадських організацій
шефська допомога), надходження за додатково виконані бібліотекою
роботи (послуги).
4.14. Методично-інформаційне керівництво бібліотекою,
підвищення кваліфікації її працівників забезпечують органи
державної виконавчої влади, що опікуються установами освіти,
регіональні методичні центри, обласні інститути післядипломної
освіти, Центральна освітянська бібліотека Інституту змісту і
методів навчання Міністерства освіти України.
Методичну допомогу бібліотеці надають Державна бібліотека
України для дітей, Державна бібліотека України для юнацтва,
районні, міські, обласні бібліотеки для дітей та юнацтва системи
Міністерства культури і мистецтва України, спеціалізовані
бібліотеки інших систем і відомств.
4.15. При бібліотеках працює читацький актив з числа учнів,
вчителів і батьків, який допомагає працівникам бібліотеки у
виконанні бібліотечної роботи.
4.16. Для вирішення актуальних питань діяльності бібліотеки
на правах дорадчого органу може бути створена бібліотечна рада, до
складу якої входять працівники бібліотеки, представники
педагогічного колективу, бібліотек регіону, громадськості, а також
батьки та учні.

5. Права, обов'язки та відповідальність

5.1. Бібліотека має право:
5.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від
завдань зазначених у даному Положенні.
5.1.2. Розробляти правила користування бібліотекою та іншу
регламентуючу документацію, що затверджується керівником
навчального закладу.
5.1.3. Визначати згідно з правилами користування бібліотекою
вид і розмір компенсаційного збитку, нанесеного користувачем.

5.2. Бібліотечні працівники мають право:
5.2.1. Брати участь в управлінні загальноосвітнім навчальним
закладом згідно з чинним законодавством. ( Пункт 5.2.1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міносвіти N 277 ( v0277281-99 ) від
04.08.99 )
5.2.2. На вільний доступ до інформації, пов'язаної із
завданнями, що стоять перед бібліотекою, а саме: до навчальних
програм, планів, роботи навчального закладу, його структурних
підрозділів.
5.2.3. На підтримку з боку органів освіти різного рівня та
адміністрації навчального закладу в організації підвищення
кваліфікації працівників бібліотек, створення необхідних умов для
їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методоб'єднань,
наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної
та культурно-масової роботи.
5.2.4. На атестацію згідно з нормативними актами Міносвіти
України та Міністерства культури та мистецтва України.
5.2.5. На додаткову оплату праці згідно з чинним
законодавством.
5.2.6. На щорічну відпустку в розмірі 24 календарних днів за
відпрацьований рік та додаткову щорічну відпустку (до семи
календарних днів) відповідно до колективного договору між
працівниками та колективом загальноосвітнього навчального закладу.
( Пункт 5.2.6 в редакції Наказу Міносвіти N 277 ( v0277281-99 )
від 04.08.99 )
5.2.7. На представлення до різних форм заохочення, нагород та
відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.

5.3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:
5.3.1. Виконання трудових обов'язків згідно з
нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним
договором середнього загальноосвітнього навчального закладу.
( Пункт 5.3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти
N 277 ( v0277281-99 ) від 04.08.99 )
5.3.2. Дотримання функцій, що передбачені цим Положенням.
5.3.3. Збереження бібліотечних фондів згідно з діючими
законодавчими актами.

Надруковано: "Інформаційний збірник Міністерства освіти України",
N 12, червень, 1999 р.
Подробнее
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 159 від 27.03.2001


Про затвердження Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу


Відповідно до п. 64 Положення про загальноосвітній навчальний
заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
14.06.2000 N 964 ( 964-2000-п ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Примірне положення про раду загальноосвітнього
навчального закладу (додається).
2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій довести Примірне положення про раду
загальноосвітнього навчального закладу до відома місцевих органів
управління освітою та керівників навчальних закладів системи
загальної середньої освіти всіх типів та форм власності.
3. Цей наказ та Примірне положення про раду
загальноосвітнього навчального закладу надрукувати в
"Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України".
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Огнев'юка В.О.

Міністр В.Г.Кремень

Затверджено
наказом Міносвіти і науки України
від 27 березня 2001 р. N 159

Примірне положення про раду загальноосвітнього
навчального закладу

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній
навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 14 червня 2000 року N 964 ( 964-2000-п ) "Про
затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад", у
навчальних закладах системи загальної освіти усіх типів та форм
власності створюється рада загальноосвітнього навчального закладу.
1.2. Рада загальноосвітнього навчального закладу (далі -
рада) - це постійно діючий у період між загальними зборами
(конференцією) орган громадського самоврядування.
1.3. У своїй діяльності рада керується Законами України "Про
освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ),
Статутом загальноосвітнього навчального закладу, цим Положенням.

2. Мета, завдання і принципи діяльності ради
загальноосвітнього навчального закладу

2.1. Метою діяльності ради є:
сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного
процесу;
об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів,
батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та
удосконалення навчально-виховного процесу;
формування позитивного іміджу та демократичного стилю
управління навчальним закладом;
розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних
з організацією навчально-виховного процесу;
2.2. Основними завданнями ради є:
підвищення ефективності навчально-виховного процесу у
взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними
інститутами;
визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів
розвитку навчального закладу та сприяння
організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного
процесу;
формування виховного середовища;
створення належного педагогічного клімату в навчальному
закладі;
сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та
набуття ними соціального досвіду;
підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання
та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної
роботи педагогів;
сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів
(вихованців);
ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень
чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої
освіти;
стимулювання морального та матеріального заохочення учнів
(вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів
(вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою
забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
2.3. Рада загальноосвітнього навчального закладу діє на
засадах:
законності, гласності;
колегіальності ухвалення рішень;
добровільності і рівноправності членства.

3. Структура ради та організація її діяльності

3.1. До ради обираються пропорційно представники від
педагогічного колективу, учнів (вихованців) II - III ступенів
навчання, батьків і громадськості. Представники в раді і загальна
її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією)
загальноосвітнього навчального закладу.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з
будь-яких причин приймається виключно загальними зборами
(конференцією).
3.2. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж
на третину.
3.3. Рада працює за планом, що затверджується загальними
зборами (конференцією).
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути
не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
3.4. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається
із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради.
Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
3.5. Засідання ради може скликатися її головою або з
ініціативи директора навчального закладу, власника (засновника), а
також членами ради.
3.6. Для вирішення поточних питань рада може створювати
постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад
комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
3.7. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання,
що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з
організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих
та культурно-масових заходів.
3.8. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за
наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови
ради.
3.9. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та
Статуту загальноосвітнього навчального закладу, доводяться в
7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів
(вихованців), батьків або осіб, які їх замінюють, та
громадськості.
3.10. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з
рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає
спірне питання.
До складу комісії входять представники органів громадського
самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального
закладу.
3.11. Рада навчального закладу:
організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);
вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності
навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи
навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням
Статуту навчального закладу;
затверджує режим роботи навчального закладу;
сприяє формуванню мережі класів навчального закладу,
обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та
місцевого самоврядування;
приймає рішення спільно з педагогічною радою про
представлення до нагородження випускників навчального закладу
золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною
медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів
похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та
похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих
предметів";
разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору
навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних
планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також
тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його
заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської
діяльності;
бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою
обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій
вчителям;
виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо
поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями
(вихованцями);
виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків,
конкурсів тощо);
вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу
управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального
заохочення учасників навчально-виховного процесу;
ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх
вирішенні;
сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також
залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі
в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної
роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з
учнями (вихованцями);
розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового
навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням
(вихованцям);
розглядає питання родинного виховання;
бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в
обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в
несприятливих соціально-економічних умовах;
сприяє педагогічній освіті батьків;
сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті
періодичних видань;
розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої
освіти учнями (вихованцями);
організовує громадський контроль за харчуванням і медичним
обслуговуванням учнів (вихованців);
розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з
питань роботи навчального закладу;
вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення
учасників навчально-виховного процесу.
3.12. Статутом навчального закладу можуть визначатись й інші
повноваження ради навчального закладу, що не суперечать чинному
законодавству.

Надруковано: "Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки
України", N 8, 2001 р.
Подробнее
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
22.09.2011 № 1099
Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри,
конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт,
олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності


Відповідно до статті 2 Закону України «Про загальну середню освіту», Постанови Верховної Ради України від 09.01.2007 № 536-V «Про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні», Указу Президента України від 20.03.2008 № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», з метою створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та обдаровань, науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти України від 18.08.98 № 305 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.09.98 за № 598/3038.
3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.
Міністр Д. В. ТабачникПодробнее


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-285 від 10 червня 2015 року

Департаменти (управління) освіти і науки обласних
та Київської міської державних адміністрацій

Загальноосвітні навчальні заклади

Поліграфічні підприємства-виробники
обов’язкової ділової документації для
загальноосвітніх навчальних закладів

Щодо обов'язкової ділової документації

Зважаючи на звернення керівників загальноосвітніх навчальних закладів та виробників обов'язкової ділової документації, що до 20 травня 2015 року закупили/продали класні журнали І-ІV класів і табелі навчальних досягнень учнів IІ-ІV класів згідно із чинними Свідоцтвами про визнання відповідності педагогічним вимогам Міністерства освіти і науки України на момент закупівлі/продажу, Міністерство освіти і науки дозволяє, як виняток, використовувати зазначені зразки обов'язкової ділової документації у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів України 2015/2016 навчального року, зробивши правки відповідно до Інструкції щодо заповнення Класного журналу в 1-4-x класах загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.04.2015 за № 472/26917.

Повідомляємо додатково, що всі види обов'язкової ділової документації, що були виготовлені раніше i мають чинні Свідоцтва про визнання відповідності педагогічним вимогам Міністерства освіти і науки України станом на 01.06.2015 (крім Класного журналу І-ІV класів і Табеля навчальних досягнень учнів ІІ-ІV класів), можуть бути використані у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів України у 2015/2016 навчальному році лише після подовження терміну дії зазначених Свідоцтв.

Заступник Міністра Павло Полянський
Подробнее